Tezler

1980 Çocuk Tiyatrosuna İlişkin Catherine Daste Yönteminin Türk Çocuklarına Uygulanması Rengin SAMURÇAY LT AÜ. DTCF. Tiyatro Bölümü
1985 Aktif Öğretim Yöntemlerinden Rol Oynama Ahmet ÇEBİ YLT AÜ. EBE.
1985 Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu’nun Eğitim ve Kültür Görüşleri İlhan AKAR YLT Gazi Ün. SBE
1988 Dramatizasyon Ağırlıklı Yöntemin Etkililiği Tülay ÜSTÜNDAĞ YLT H.Ü. SBE
1989 Dramatizasyon Yönyeminin Yabancı Dil Öğretimine Etkisi Songül AYNAL YLT ÇÜ SBE
1990 1,5-2 ve 4,5-5 Yaş Çocuklarında Büyük- Küçük ve Uzun-Kısa Kavramlarının İşlev ve Dil Düzeylerinde Değerlendirilmesi Z.Sinem KAVSALOĞLU YLT H.Ü. SBE
1990 Anaokuluna Giden Beş-Altı Yaşındaki Çocukların Sözel Yaratıcılıklarının Gelişimine Yaratıcı Drama Eğitiminin  Etkisi Esra ÖMEROĞLU DT H.Ü. SBE
1991 Dramatizasyon Yönteminin Okulöncesi Eğitimde Kullanımı Aylin KALKANCI YLT AÜ. SBE
1991 The Use Of Drama In The Communicative Appoach To Foreign Language Learning Nermin Türker YLT Bilkent Ü.
1992 Dramatizasyonun Çocuk Eğitimindeki Önemi Erdal İSMİHAN YLT GÜ SBE
1992 Drama Eğitimimiz Üzerine Araştırma A. Okday KORUNAN YLT Mimar Sinan Ün. SBE
1992 Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu’nun Tiyatro Eserleri Üzerinde Bir Araştırma Sevim HİLMİOĞLU YLT Selçuk Ün. SBE
1993 A Study On The Identification Of Use Of Dramatic Techniques And Activities In The English Preparatory Scool Of The Univercity Of Gaziantep F. Şule Özberk Emre YLT English Language Teaching The Univercity of Gaziantep
1993 Oyun ve Yaratıcı Drama İlişkisi Hüseyin Ömer Adıgüzel YLT AÜ. EBE.
1995 Arkeoloji Müzelerinin Eğitim Ortamı Olarak Etkinliğin Artmasında Yaratıcı Dramanın Yeri ve Önemi Aynur Eğitmen YLT AÜ. SBE.
1995 Anaokuluna Devam Eden 60-72 Aylık Çocuklara Destekleyici Olarak Uygulanan Eğitimde Drama Programının Çocukların Dil Gelişimine Etkisinin İncelenmesi Nursel Uyar YLT H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
1995 Müzik Eğitimi ve Bir Yöntem Olarak Yaratıcı Drama İlişkisi (Örnek Bir Model Önerisi) Çiğdem YAĞCI YLT AÜ. SBE.
1996 An Inventigation On The Use Of Drama Metods In Literature Courses In The English Language And Literature Departments In Turkey F.Filiz TILFARLIOĞLU   Çukurova Univercity The Institute Of Social Secienses
1996 Öğretim Amaçlı Yaratıcı Drama Yoluyla İmgesel Dil Becerisinin Geliştirilmesi Ahmet ÇEBİ DT AÜ. SBE.
1996 4-5 Yaş Anaokulu Çocuklarında Dramatik Oyunun ve İnşa Oyununun Bakışaçısı Alma Becerisine Etkisi Tülin ŞENER YLT AÜ. SBE.
1996 Anaokuluna Giden 5-6 Yaş Çocuklarda Yaratıc Drama Çalışmalarının Sosyal Gelişim Alanına Olan Etkisinin İncelenmesi F. Nurten UYSAL YLT AÜ. SBE.
1996 Okulöncesi Dönem (5-6 Yaş Grubu) Müzik Eğitiminde Dramanınn Kullamının Etkililiği  Ferda ÖZTÜRK YLT AÜ. SBE.
1996 Yükseköğretimde Zorunlu-Seçmeli Güzel Sanatlar Derslerinden “Tiyatro”nun Değerlendirilmesi Mahmut TOPÇU YLT AÜ. SBE.
1996 Anaokuluna Giden 5-6 Yaş Çocuklarda Yaratıc Drama Çalışmalarının Sosyal Gelişim Alanına Olan Etkisinin İncelenmesi F. Nurten UYSAL YLT AÜ. SBE.
1997 Yaratıcı Drama Yöntemiyle İşlenen Tiyatro Dersinin, Öğretmen Adaylarının Sözel İletişim Becerilerine Etkisi  Ali ÖZTÜRK DT AÜ. SBE. 
1997 Eğitimde Drama ve Türk Çocuklarının Ritüel Nitelikli Oyunlarının Eğitimde Dramada Kullanımı  Tülin SAĞLAM DT AÜ. SBE.
1997 6 Yaş Grubu Çocukların Alıcı ve İfade Edici Dil Gelişimine Yaratıcı Drama Eğitiminin Etkisi Feray SOLMAZ YLT GÜ. SBE.
1997 Vatandaşlık Ve İnsan Hakları Eğitimi Dersinin Öğretiminde Yaratıcı Dramanın Erişiye Ve Derse Yönelik Öğrenci Tutumlarına Etkisi Tülay ÜSTÜNDAĞ DT H.Ü. SBE
1997 Örnek Olay ve Oyun Yoluyla Öğretimin Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrenme Düzeyine Etkisi Hülya PEHLİVAN DT H.Ü. SBE
1997 Yabancı Dil Öğretiminde Dramanın Kullanımı  Sıla Oyat Ay YLT AÜ. SBE.
1997 Yaratıcı Drama Eğitimi Alan ve Almayan Ergenlerin Yaratıcılıklarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Burçak TULGAY YLT AÜ. EEYO.
1997 Eğitimde Drama ve Türk Çocuklarının Ritüel Nitelikli Oyunlarının Eğitimde Dramada Kullanımı  Tülin SAĞLAM DT AÜ. SBE. 
1998 Eğitimde Dramanın Zihinsel Engelli Çocukların Sosyal Gelişimleri Üzerinde Etkisinin İncelenmesi Arzu İPEK YLT H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
1998 Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu’nun Tiyatro Yoluyla İnsanın Eğitimi Üzerine Görüşleri ve Bir Uygulama  Haldun AÇIKSÖZLÜ LT AÜ. DTCF. Tiyatro Bölümü
1998 Anlatıdan Dramayiğe Geçiş Süheyla ELBAŞ YLT Anadolu Ü. SBE
1999 Çağdaş Tiyatronun Oyunculuk Tasarımında Doğaçlama Selda ERGÜN DT Dokuz Eylül Ün. SBE
1999 Yaratıcı Dramanın Öğrenmeye Etkisi Filiz KOÇ YLT AÜ. SBE.
1999 Hayat Bilgisi Dersinde Bazı Sosyal Becerilerin Kazandırılmasında Yaratıcı Drama Yönteminin Etkisi Özlem KAF YLT ÇÜ SBE
1999 İngilizce Öğretiminde Yaratıcı Drama Uygulamalarının Hedef Kelime Bilgisi ve Hatırlamaya Etkisi Ş. Şadi KARAMANOĞLU YLT UÜ. SBE.
1999 Dramanın 5-6 Yaş Çocuklarının Sosyal-Duygusal Gelişimlerine Etkisinin İncelenmesi Gülçin GÜVEN METİN YLT Marmara Ün. EBE 
1999 Sembolik Oyunun 4 Yaş Çocuklarının Dil Kazanımnına Etkisi E. Nihal AHİOĞLU YLT AÜ. SBE
1999 İlköğretim 1. Kademe Çocuklarında Dramatizasyona Dayalı Resim-İş Öğretiminin Resim Çalışmalarına Etkisi Dilek VURAL YLT ÇOMU SBE
1999 Türkiye’de Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Yaratıcı Drama Etkinikleri Tuğba GİRGİN YLT AÜ. SBE.