İlköğretimde Drama ve Tiyatro (Tükendi)

İlköğretimde Drama ve Tiyatro (Tükendi)

ilköğretimİçindekiler

Sunuş

Naci ASLAN

Oluşum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Drama Lideri / Ankara
İlköğretim Çocuklarıyla, Drama Yöntemiyle Oyun Sahneye Koyma

Doç. Dr. Ayşe Çakır İLHAN
Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi / Ankara
Drama Liderinin Yetiştirilmesinde Çağdaş Sanat Akımlarının Yeri

Dr. H. Ömer ADIGÜZEL
Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi / Ankara
Ankara’da Drama Öğretmenlerinin / Liderlerinin Çeşitli Boyutları ile Yaşadığı Sorunlar

Dr. Tülay ÜSTÜNDAĞ
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü / Ankara
İlköğretim Programlarında Eleştirel Düşünme Becerileri ve Yaratıcı Drama

Dr. Ayşe OKVURAN
Ankara Üniversitesi, Eðitim Bilimleri Fakültesi Ýlköðretim Bölümü / Ankara
Drama Dersinin Yapılandırılması ve İçeriği

Uzman Psikolog Fatma Önalan AKFIRAT
Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Eğitim Bölümü Doktora Öğrencisi / Ankara
Bireysel Farklılıkları Olan Çocuklar İçin Drama Lideri Farklılıkları Yaratılabilir
– İlköğretimde Engelli Çocuklarla Yaratıcı Drama –

Bilim Uzmanı Aynur EĞİTMEN
Bilim Koleji Drama Öğretmeni
Ankara’da Yaratıcı Drama – Özel İlköğretim Okullarında Yaratıcı Drama

Gülşen YEGEN
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü / Bolu
İlköğretimde Eğitim Amaçlı Tiyatro Çalışmaları

Yard. Doç. Dr. Nurhan TEKEREK
Süleyman Demirel Üniversitesi, GSF., Sahne Sanatlarý Bölümü, Tiyatro Anasanat Dalý / Isparta
Strasbourg “Act or Oppressed” Semineri’nden Forum Tiyatro İzlenimleri

Özgür BAŞKAYA
Özgür Tiyatro – ATÜK 2. Baþkanı / Ankara
İlköğretimde Tiyatro

Sema ALEVCAN
Çevre Mühendisi – Drama Lideri / Ankara
İlköğretimde Çevre Eğitimi ve Drama

Nesrin KARADAĞ
İ.T.Ü Geliştirme Vakfı, Özel Dr. Sedat Üründül Anaokulu \ İstanbul
Yaratıcı Dramanın Öğretim Tekniği Olarak Kullanılması ve İlköğretim 3. Sınıf
Öğrencileriyle Özgürlük Kavramı Üzerine Bir Çalışma

Yard. Doç. Dr. Erbil GÖKTAŞ
Kocaeli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tiyatro Etkinlikleri Birimi Müdürü / Kocaeli
İlköğretimde Tiyatroya Bir Köprü: Dramatik Yazarlık – Tiyatro Pedagojisi Bağlamı

Yard. Doç. Dr. Sema GÖKTAŞ
Kocaeli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Öðretim Üyesi / Kocaeli
İlköğretimde Drama Eğitimi Bir Ütopya Mı?

A. Suat GÜNEŞ
SİZ Oyun ve Drama Eğitim Merkezi / İstanbul
İlköğretimde, Öğrencilerin Derslere İlgisi ile Dramanın İlişkisi

Emel ERACAR
Yaşar ÇELİK İlköðretim Okulu Yeniçağa / Bolu
Eğitimde Dramanın Önemi

Tartışma Oturumu

Söyleşi 1: İlköğretimde Drama ve Tiyatro

Söyleşi 2: Drama Lideri Yetiştirme Sorunsalı

Genel Değerlendirme Oturumu

Atölye Çalışmaları

Atölye 1 – İlköğretim Çocuklarıyla Drama Yöntemiyle Oyun Sahneye Koyma (Naci ASLAN)

Atölye 2 – İlköğretimde Drama ve Müzik (Ali ÖZTÜRK)

Atölye 3  – İlköğretimde Bir Drama Dersinin Yapılandırılması (H. Ömer ADIGÜZEL)

Atölye 4  – Hayat Bilgisi, Matematik, Türkçe Derken… (Tülay ÜSTÜNDAĞ)

Atölye 5 – Dramaya Giriş (Göksel ÇİĞDEMOĞLU – Yasemin TOPÇU)