Eğitimde Drama

Eğitimde Drama

İçindekiler

SUNUŞ

Türkiye 10. Drama Liderleri Buluşması ve Ulusal Drama Semineri 2008, “eğitimde drama” konusuyla İstanbul’da gerçekleştirildi. Marmara Eğitim Kurumları ev sahipliğinde gerçekleşen seminer 20 – 22 Haziran 2009 tarihleri arasında üç gün sürdü.             

Seminerde eğitimde drama kavramı üzerinde duruldu. Bu bağlamda Dorothy Heathcote ve Gavin Bolton drama yaklaşımları tartışıldı. Eğitimde dramanın ülkemiz eğitim sistemi içindeki yeri üzerinde de durulan tartışmalar; örgün eğitimdeki drama uygulamaları, yöntemin program içindeki yeri, yöntem eğitimi konularına da odaklandı.             

Seminer onur ödülü Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Sevda Şener’e, başarı ödülü ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü yüksek lisans öğrencisi ve Oluşum Drama Enstitüsü drama lideri Gökçen Özbek’e verildi. Böylece Ulusal Drama Semineri onur ödülleri bu güne kadar aşağıda ödül aldıkları yıl ve isimleri belirtilen değerli hocalarımıza ve eğitim/tiyatro alanımızın bilim insanlarına verilmiş oldu.

2003 İnci San – Tamer Levent
2004 Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu
2005 Emin Özdemir
2006 Özdemir Nutku
2007 Sevinç Sokullu
2008 Sevda Şener             

Ulusal Drama Semineri 2009 onur ödülünün “okullarda dramatizasyon” kitabının yazarı değerli eğitimci Selahattin Çoruh’a verileceğini bildirmek bizi sonsuz derecede mutlu etmektedir.              

Seminerin genel amacının dramanın gerçek anlamda yaygınlaşmasına katkı sağlamak olduğu her durumda dile getirilmektedir. Seminer tamamen bu amaçla tasarlanmaktadır. Katılımcıların seminerlerde atölyelere katılmanın yanı sıra, kuramsal çalışmalara da ilgi göstermelerinin sağlanmasına yönelik çabalarımızın yeterince karşılığını bulamadığını görmekteyiz. Bunun ülkenin genel eğitimsel/kültürel durumunun bir sonucu olduğu açıktır. Bizim bu konudaki çabalarımız devam edecektir. 

Seminere ev sahipliği yapan Marmara Eğitim Kurumları’nın değerli yöneticilerine ve seminerin düzenlenmesinde emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Türkiye 11. Drama Liderleri Buluşması ve Ulusal Drama Semineri 2008’de Ankara’da görüşmek; çalışmak ve üretmek dileğiyle.    

Naci Aslan

Açılış, Ödül Dağıtım Töreni  

Bildiri Sunumu Oturumu 

Doç. Dr. Tülin SAĞLAM (Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü / Ankara)
Drama Oyunu Oynamanın İki Farklı Yolu

Öğr. Gör. Gülşen YEGEN (Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi / Bolu)
Eğitimde Dramanın Sağlayacağı Bireysel ve Mesleki Katkılara Yönelik Öğretmen Adaylarının Düşünceleri

Naci ASLAN (Oluşum Drama Enstitüsü / Ankara)
Drama Liderliği Öğretimi

Dr. Berna Cantürk GÜNHAN (Dokuz Eylül Üniversitesi  Buca Eğitim Fakültesi / İzmir)
Ünlü Bilim İnsanlarının Eğitimde Drama Yöntemi ile İşlenmesine İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri

Tartışma Oturumu 

Poster Sunumları 

Yard. Doç. Dr. Emine ERATAY (Abant İzzet Baysal Üni., Eğitim Fak. / Bolu)
Özel Öğretim Öğretmen Adaylarının Bolu Müzesi’nde Drama Çalışmasına İlişkin Görüşleri

Bil. Uzm. Derya ÖZER (T.C. MEB Özel Aktif Oluşum Drama Kursu / Ankara)
Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü 2. Sınıf Öğrencileri İle Eğitimde Drama Dersi

Gökçen ÖZBEK (Oluşum Drama Enstitüsü / Ankara)
Dramada İki Temel Yaklaşım

Nevin ÖKTEM (Oluşum Drama Enstitüsü / Ankara)
AÇEV Gönüllü Eğiticileri Drama Çalışması

Öğr. Gör. Azat KAYA (Balıkesir Üniv., Necatibey Eğitim Fakültesi / Balıkesir)
Eğitimde Drama ve Balıkesir’de Drama Çalışmaları

ÇGE Uzm. Sara KEFİ (Foça Belediyesi Çocuk Evi / İzmir)
Okulöncesi Eğitimde Fen Deneylerinin Uygulanmasında Dramanın Kullanımasına İlişkin Bir Uygulama Modeli Örneği

Bil. Uz. Hafize ÇINAR – Bil. Uzm. Aylin SARI (Özel Şişli Terakki İÖO / İstanbul)
Dramanın Fen Öğretiminde Kullanılması: İki Uygulama Örneği

Cansu ŞAHİN (Oluşum Drama Atölyesi / Ankara)
İlköğretim 5. Sınıf Öğrencileriyle Kıtalarda Keşif ve Gezinti Konusunun Drama Yöntemiyle İşlenmesi

Tuğçe KULA (Oluşum Drama Atölyesi / Ankara)

İlköğretim 5. Sınıflarda Tarihöncesi Devirler Konusunun Drama Yöntemiyle İşlenmesi

Özlem SEVER (Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesim Öğrencisi / Bolu)

Drama – Dans – Gösteri

Bülent SEZGİN (Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu / İstanbul)

Oyun – Drama – Tiyatro İlişkisi ve Eğitici Drama Uygulama Metotları Hakkında Düşünceler

Ömer T. KARA (Selçuk Ün. SBE Türkçe Öğr. ABD Doktora Öğr. / Osmaniye)
Çağdaş Eğitimde Drama Lideri Olarak Türkçe Öğretmeni

Esra KARAGÖZ (Ankara Üniv. EBF Drama Yüksek Lisans Programı / Ankara)
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümü 3. Sınıf Öğrencileriyle Seçmeli Yaratıcı Drama Dersi Üzerine

Oluşum Drama Enstitüsü Drama Liderlik Programı Proje Önerileri Sunumu Oturumu

Panel: Eğitimde Drama

Forum: Giderken.. 

Atölye Çalışmaları 

Atölye 1. Eğitim Ortamlarında Araç Olarak Drama (Gülşen YEGEN)
Atölye 2. Okulöncesi Öğretmenlerine Drama Örnekleri (Derya ÖZER)
Atölye 3. Drama Oyunu Oynamanın İki Farklı Yolu: Epik – Dramatik (Tülin SAĞLAM)
Atölye 4. Tiyatro Sporu (Şebnem TELCİ)
Atölye 5. Sosyal Sorumluluk Projeleri ve Drama (Ceren Arzu OKUR)
Atölye 6. Drama Liderliği (Naci ASLAN)
Atölye 7. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinde Drama (Gökhan TEKİN)
Atölye 8. Okulöncesinde Eğitici Drama ve Uygulamaları (Işık KAMARAJ)

Ekler