Drama Liderliği

Drama Liderliği

liderlikİçindekiler

Sunuş

Açılış Konuşması

Onur ve Başarı Ödülleri Dağıtım Töreni

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi / Ankara)
Osmanlı’da Dramatizasyonun İlk İzleri

Dr. Kadir ÇEVİK (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü / Ankara)
Oyun ve Tiyatro Pedagojisi –Bir Oyun ve Tiyatro İşliğine Yaklaşım Denemeleri

Dr. Ayşe OKVURAN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi / Ankara)
Drama Öğretmeninin Yeterliliklerini / Becerilerini Sınıflama İçin Öneriler

Naci ASLAN (Oluşum Drama Enstitüsü / Ankara)
Oluşum Drama Enstitüsü Drama Liderlik Programı ve Drama Yaklaşımı

Doç. Dr. Aysel KÖKSAL AKYOL (Ankara Üniversitesi EEYO., Çocuk Gelişimi Eğitimi Bölümü / Ankara)
Dr. Hale KOÇER ÇİFTÇİBAŞI (Gazi Üniversitesi GEF İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği ABD / Ankara)
Okul Öncesi Eğitimi Öğretmeninin Yetişmesinde Dramanın Önemi ve Okul Öncesi Eğitimde Drama Dersini Veren Öğretim Elemanında (Liderde) Olması Gereken Özellikler

Doç. Dr. Alev ÖNDER – Öğr. Gör. Işık KAMARAJ (Marmara Ün. Atatürk EF İlköğretim Böl., Okul Öncesi Öğretmenliği ABD / İst.)
Okul Öncesi Dönemdeki 5-6 Yaş Çocukların Eğitici Drama Etkinlikleri ile İlgili Görüşleri

Öğr. Gör. Gülşen YEGEN (Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi / Bolu)
Eğitim Fakültelerindeki Yaratıcı Drama Eğitimi

Yard. Doç. Dr. H. Nâlân GENÇ (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi / Samsun)
Drama Dersinin Üniversite Öğrencilerinin Utangaçlık Düzeyine Etkisi

Öğr. Gör. Azat KAYA (Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi / Balıkesir)
Öğretmen Adayları İçin Drama Eğitiminin Gerekliliği

Doç. Dr. Nesrin ÖZSOY – Yard. Doç. Dr. Akın MARŞAP (Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fak. / Balıkesir)
Yaratıcı Drama Yönteminin Matematik Öğretiminde Kullanılmasına İlişkin İlköğretim Öğretmen Adaylarının, Öğrencilerin ve Öğretmenlerin Görüşleri

Araş. Gör. Hüseyin ÖNTAŞ (Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi / Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti)
Hukuk Fakültelerinde Drama Eğitimi Verilmesi Niçin Gereklidir

Poster SUNUM (Serpil AYGÜN CENGİZ (Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi / Ankara)
Mundus Infinitus: Üniversitede Kuramsal Dersler İçin Yeni Bir Eğitim Yöntemi

Panel 1: Üniversitelerde Drama Eğitimi
Panel 2: Drama Lideri Yetiştirme Programları

Forum: Giderken …

Atölye Çalışmaları

Atölye 1. Katılımcı Liderlik (Yard. Doç. Dr. Tülin SAĞLAM)
Atölye 2. Dramanın Asalları (Naci ASLAN)
Atölye 3. Erken Çocukluk Eğitiminde (Doç. Dr. Aysel KÖKSAL AKYOL)
Atölye 4. Dramaya Giriş (Bil. Uzm. Derya ÖZER  – Sema ALEVCAN)
Özel Atölye 1. Doğaçlama ve Kendiliğindenlik (Dr. Kadir ÇEVİK)
Özel Atölye 2. Drama Teknikleri (Naci ASLAN)

Ekler